Föreningen Palmeras Vänner

Antikorruptionspolicy

Inledning

Palmeras Vänners policy utgår från ForumCivs policys och regler kring korruption, vilka föreningen är skyldiga att följa.


Föreningen Palmeras Vänner har nolltolerans mot korruption i olika former. Korruption innebär att någon missbrukar sin förtroendeställning för att nå egen vinning. Det kan till exempel ske genom att otillbörliga förmåner lämnas eller tas emot. Vad gäller samarbetsorganisationen Piña Palmera, så kan konsekvenser av korrupt agerande eller om ett uppdagande inte hanteras, resultera i att det stöd vi ger organisationen upphör. Påföljden kan bli åtal och krav på återbetalning av erhållna medel.


Syftet med Palmeras Vänners policy är att tydliggöra regelverket samt att anpassa och utveckla det med hänsyn till Palmeras Vänners verksamhet. Denna policy är tillämplig på all verksamhet som bedrivs och gäller för förtroendevalda,  frivilliga, och andra som i olika sammanhang representerar Palmeras Vänner i sina uppdrag i Sverige eller i Mexiko. 


Palmeras Vänners förhållningssätt

  • Förtroendevalda styrelsemedlemmar ska inte för egen eller för annan parts vinning utnyttja sin position i kontakt med partnerorganisationen Piña Palmera eller andra personer/grupper som vi samarbetar med. I egenskap av representant för Palmeras Vänner ska deltagande i aktiviteter som kan leda till personlig vinning inte förekomma. 
  • I egenskap av representant för Palmeras Vänner ska mutor varken ges eller tas emot.
  • Förtroendevalda ska med omsorg hantera föreningens insamlade medel och material och vara beredda att under hela sitt förtroendeuppdrag kunna redogöra för hanteringen.
  • Förtroendevalda är skyldiga att rapportera misstankar om oegentligheter genom Forumcivs visselblåsartjänst och den som rapporterar en sådan, eller brott mot denna policy, ska aldrig kunna drabbas av negativa konsekvenser. Vi uppmanar detsamma gällande alla våra medlemmar att använda visselblåsartjänsten vid misstanke om korruption.


Grundläggande principer

För att bekämpa korruption inom vår och vår samarbetsorganisation så följer vi följande principer:


Transparens – vi ger insyn i verksamhet till alla våra medlemmar och samarbetspartners


Ansvarsskyldighet – vi bekämpar korruption inom vår förening genom att alla ansvariga individer kan ställas till svars för sina handlingar av de människor/grupper som har givit dem förtroendet att bedriva arbetet eller via rättsliga organ. 


Icke-diskriminering och delaktighet  – vi diskriminerar inte inom vår förening, utan alla inom föreningen har rätt till inflytande i våra processer.


Efterlevnad

Palmeras Vänners styrelse ansvarar för att hålla denna policy uppdaterad samt att nya förtroendevalda har tagit del av denna policy.


ForumCivs visselblåsartjänst: https://www.forumciv.org/sv/om-oss/kontakt/visselblasartjanst 
Senast uppdaterad 2023-08-07